Oficiální e-shop koktejlů Le Coq - ty s kohoutem 🐓

Máte nějaký dotaz?

Kontaktujte nás na +420 792 319 721.
Po: 15:00 - 19:00, Út - Pá: 11:00 - 19:00, So: 10:00 - 14:00

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Kvalitní pití s. r. o.

OBSAH

 1. Obecná ustanovení
 2. Vymezení pojmů, které souvisí s naším prodejem a jejich význam
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 4. Uživatelský účet
 5. Platební podmínky
 6. Dodání a převzetí zboží, možnost odmítnout předání zboží
 7. Odstoupení od smlouvy
 8. Řešení sporů
 9. Osobní údaje kupujícího
 10. Mimosoudní řešení sporů
 11. Závěrečná ustanovení
 12. Přílohy (formulář odstoupení od smlouvy, jako samostatný dokument)

 

Článek I

Obecná ustanovení

 1. Internetový obchod umístěn na webové stránce kvalitnipiti.cz provozuje obchodní společnost Kvalitní pití s. r. o. se sídlem Kotlářská 266/3, 602 00, Brno, Česká republika, Identifikační číslo: 14242761, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 127346 (dále jako „prodávající“).
 2. Prodávající vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“), které ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník upravují vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, který dovršil věk 18 let a které vznikají na základě uzavřené kupní smlouvy na dálku (dále jako “kupní smlouva“), výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace, bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího, využitím internetového obchodu, prostřednictvím kterého prodejce prodává potraviny, lihoviny, tj. alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje. Prodávající prodává lihoviny, jako alkoholické nápoje jenom fyzické osobě, která dovršila věk 18 let pro její osobní potřebu, nebo právnické osobě, anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu. Musí splňovat požadavky a povinnosti vyplývající ze zákona č. 307/2013 Sb. Zákona o povinném značení lihu.
 3. Kupujícím je fyzická osoba/spotřebitel, která využívá internetový obchod při koupě zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, mimo provozních prostoru prodávajícího dle Zákona č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník (dále jako „OZ“), v souladu se Zákonem. č 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele (dále jako „ZOS).
 4. Kupujícím je právnická osoba/spotřebitel, která využívá internetový obchod při koupi zboží mimo svou podnikatelskou činnost, nebo v rámci své podnikatelské činnosti, při koupi na základě smlouvy uzavřené na dálku, mimo provozních prostoru prodávajícího použije IČ a/nebo DIČ, název společnosti, název organizace, nebo své jméno.
 5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a ve znění uveřejněném na webové stránce kvalitnipiti.cz internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím, se kterým je kupující povinen se obeznámit.
 6. VOP poskytují kupujícímu předsmluvní informace, v souladu s ustanoveními ZOS, kterých předmětem je prodej a koupě zboží prostřednictvím internetového obchodu kvalitnipiti.cz. Kupující má možnost si přečíst v rozhraní internetového obchodu informace o zboží, popis zboží, jeho hlavní vlastnosti, celkovou cenu zboží, která je uvedena v korunách českých, včetně daně z přidané hodnoty (DPH), bez nákladů prodávajícího spojené s dopravou a manipulace v místě plnění, možnosti zvolit si mezi několika způsoby platby za zboží, způsoby dopravy koupeného zboží, cenu dopravy v rámci celé České republiky, informaci o podmínkách, kdy je doprava zdarma, informaci o době dodání zakoupeného zboží, jako i informaci o možnosti osobního vyzvednutí ve výdejném místě v okolí kupujícího. Kupující má možnost si přečíst věcné informace o aktuálních trendech internetového obchodu.
 7. Kupní smlouva je uzavřena distančním způsobem v prostředí internetového obchodu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky kvalitnipiti.cz.
 8. Kupující má možnost kontaktovat prodávajícího prostřednictvím:
 • zákaznické linky tel.: +420 792 319 721
 • e-mailové adresy: info@kvalitnipiti.cz
 • poštovní adresy: Kotlářská 266/3, 602 00, Brno, Česká republika, nebo
 • webové stránky: www.kvalitnipiti.cz .
 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Dozor nad kvalitou potravinářských výrobků vykonává v rozsahu své působnosti Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
 4. Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů e smyslu Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisu je Česká obchodní inspekce „(dále jako „ČOI“). Při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů se ČOI řídí Pravidly pro postup tzv Pravidla ADR, účinná od 09. 01. 2022. Spotřebitel najde všechny potřebné informace na: https://www.coi.cz.
 5. Přehled legislativy upravující vztahy v elektronickém obchodování v České republice:
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
 • Zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
 • Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR)
 • Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
 • Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
 • Zákon č. 374/2021 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
 • Zákon č. 307/2013 Sb. Zákon o povinném značení lihu
 • Zákon č. 26/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

Článek II

Vymezení pojmů, které souvisí s naším prodejem a jejich význam 

 1. Prodávající je současně provozovatelem internetového obchodu kvalitnipiti.cz, identifikován v odst. 1. Článku I těchto VOP.
 2. Internetový obchod je konečným prodejcem lihu, lihoviny prodává pouze spotřebitelům. Je to jeho podnikatelská činnost na území České republiky, spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu ve smyslu 2. Článku I těchto VOP. Na trhu se mohou vyskytovat lihoviny pouze ve spotřebitelském balení. Spotřebitelské balení a v dané velikosti a materiálu. balení. Spotřebitelské balení do 1l může být z jakéhokoliv materiálu. Na trhu může být balení větší než 1l, ale může mít velikost maximálně do 3l. Podmínkou je, že balení nad 1l musí být vyrobeno ze skla.
 3. Návštěvník internetového obchodu, je fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku, která je oprávněná si otevřít prezentace internetového obchodu. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí před otevřením prezentace kliknutím na políčko „Souhlasím“, které se vždy zobrazí před otevřením prezentace e-shopu s upozorněním na požadavek dovršení věku 18 let a s odkazem na tyto VOP, jelikož internetový obchod umístěn na webové stránce provozovatele nabízí i lihoviny, blíže specifikovány v odst. 9. Článku II těchto VOP.
 4. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná.
 5. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatel je rovněž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání.
 6. Obchodní zprostředkovatel dle Zákon č. 26/2017 Sb. je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje nebo prodává produkty v rámci výkonu svého povolání nebo předmětu své činnosti, aniž by měla užívací právo k zařízení k uskladnění těchto produktů nebo aniž by tyto produkty sama držela v zařízení k uskladnění těchto produktů.
 7. Potravina je látka, nebo produkt (zpracovaný i nezpracovaný), která je určená ke konzumaci lidmi, nebo se odůvodněně čeká, že bude konzumována, včetně nápojů, žvýkaček, pitné vody, olejů a jiných látek, které se během výroby, přípravy, či manipulace stanou součásti potravin.
 8. Ovocná šťáva je zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z jedlých částí zralého a zdravého, čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného ovoce, a to jednoho nebo více druhu, Sem patří i mošty
 9. Limonáda je nealkoholický nápoje ochucený látkou (přírodního nebo syntetického původu) a označuje se s deklarovanou příchutí jako Limonáda s příchutí pomeranče, obsahuje aroma. Pomerančová limonáda, má přídavek pomerančové šťávy. Termín aroma naznačuje, že výrobek může obsahovat jak přírodní, tak syntetické aromatické látky, jak přírodní, tak syntetické aromatické látky.
 10. Potravina není krmiva, živá zvířata, pokud nejsou připravena pro uvedení na trh k lidské spotřebě, rostliny před sklizní, léčivé přípravky, kosmetické přípravky, tabák a tabákové výrobky, omamné a psychotropní látky, rezidua a kontaminující látky.
 11. Lihoviny jsou alkoholické nápoje, které obsahují vyšší či nižší obsah alkoholu, tj. nejméně 15 % a nejvýše 79,5 %, výjimkou je pivo a víno, co se týče obsahu alkoholu, ale jsou to lihoviny, také pravé destiláty/ ovocné, vinné, řezané destiláty/ovocné, vinné a ostatní, značkové destiláty/ slazené, neslazené, konzumní/ slazené, neslazené, slazené likéry, emulzní likéry.
 12. Nealkoholický nápoj je nápoj, která obsahuje nejvýše 0,5 obj. % ethanolu, vyrobený je zejména z vody a ovocné nebo zeleninové suroviny, sladidel, popřípadě sycený oxidem uhličitým.
 13. Bramborové chipsy jsou potraviny. Na základě nařízení Komise (EU) 2017/2158 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) kontroluje v obsah akrylamidu. Jedná se o smažený výrobek. V případě smažených bramborových lupínků je stanovena porovnávací hodnota akrylamidu na 750 μg/kg. U tradičně vyráběných lupínků je naproti tomu běžně dosahováno mírně vyšších hodnot; v rozmezí 900–1000 µg/kg.
 14. Cena zboží uvedená v prezentaci internetového obchodu je uvedena včetně DPH, ledaže je výslovně u konkrétního zboží stanoveno jinak.
 15. DPH je daň z přidané hodnoty dle Zákon č. 235/2004 Sb. Zákona o dani z přidané hodnoty (dále jako „Zákon o dani z přidané hodnoty“).
 16. Celková cena je součet ceny zboží a ceny za dopravu.
 17. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se Zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu.
 18. Uživatelský účet je účet zřízený na základě registrace uživatele, tj. každé osoby, která využívá webové stránky internetovém obchodu a má zájem být potenciálním kupujícím zboží, které prodávající nabízí prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce, kupující tak může přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ve kterém jsou uchovávání ním zadané osobní údaje, jako i historie objednaného zboží a uzavřených kupních smluv.
 19. Osobní údaje každé zaregistrované osoby se řídí Pravidly ochrany osobních údajů, upravující práva a povinnosti při zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek, která jsou zpřístupněny na webové stránce kvalitnipiti.cz

Článek III

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Uzavření kupní smlouvy předchází Návrh objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
 3. informace o nakupovaném zboží, o jehož nákup má prodávající zájem a kliknutím tlačítka „Do košíku“, ho chce koupit;
 4. informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí internetového obchodu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvoleného zboží a způsobu jeho doručení kupujícím;
 5. identifikační a kontaktní údaje kupujícího, aby prodávající mohl zboží doručit, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 6. v případě kupní smlouvy na základě které prodávající bude dodávat kupujícímu zboží pravidelně a opakovaně, doplní kupující informaci, jak dlouho (v průběhu doby od – do) si přeje, aby mu bylo zboží prodávajícím dodáváno.
 7. Kupující může Návrh objednávky, až do doby vytvoření konečné objednávky měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly kliknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ vytvoří objednávku. Před kliknutím tlačítka je kupující upozorněn na svou povinnost s obeznámením se s těmito VOP a že s nimi souhlasí, v opačném případě kupující nemůže dokončit Objednávku. K potvrzení a souhlasu slouží vyznačené políčko. Po kliknutí tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se obeznámil s těmito obchodními podmínkami.
 8. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Objednávka tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.
 9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy kupující objedná větší počet kusů zboží, než kolik je ze strany prodávajícího umožněno. Informaci pro kupujícího o maximálním počtu zboží, prodávající vždy v rámci internetového obchodu poskytneme předem a eliminuje tak negativní překvapení kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenu v těchto VOP.
 10. V případě, že v Návrhu objednávky bude uvedena zjevně chybná cena, (co je zjevná chyba v ceně zboží, se dočtete v odst. 7. Článku VII těchto VOP), prodávající není povinen dodat zboží kupujícímu za tuto cenu, ani v případě, kdy kupující obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Kupní smlouvy. V takové situaci prodávající bezodkladně kontaktuje kupujícího prostřednictvím e-mailu a zašle kupujícímu nabídku na uzavření nové Kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující potvrdí nabídku prodávajícímu. V případě, že kupující nepotvrdí prodávajícímu nabídku ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, prodávající má právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit.
 11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový Návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 12. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto VOP.
 13. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, či telefonicky).

Článek IV

Uživatelský účet 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě, kupující může přistupovat do svého uživatelského účtu.
 2. Při registraci do uživatelského účtu je kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je kupující povinen údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Uživatelský účet je osobní a kupující není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající neposkytuje žádné záruky ve vztahu k dostupnosti webové stránky či uživatelského účtu.
 6. Prodávající zpracovává pro účely registrace osobní údaje kupujícího ve smyslu Zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů.

Článek V

Platební podmínky 

 1. Platbu celkové ceny zaplatí kupující po uzavření kupní smlouvy a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny může kupující provést následujícími způsoby:
 • bankovním převodem z České republiky, kupující uhrazuje kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího;
 • online platební kartou (Comgate), nejrychlejší platební metoda, dochází k jejímu okamžitému potvrzení ze strany banky, kupní cena je okamžitě stržena z účtu kupujícího a přes platební bránu se připíše na účet prodávajícího, kupní cena je splatná maxim. do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy;
 • v hotovosti, nebo platební kartou při osobním převzetí zboží kupujícím v prodejně prodávajícího Kotlářská 32, 602 00 Brno-střed-Veveří, kupní cena je splatná při osobním převzetí zboží, při placení platební kartou maxim.do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Ve smyslu ust. § 25 odst. 2 písm. a) a b) Zákona č. 112/2006 Sb., o evidenci tržeb je prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň v daném pokladním místě je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, v případě, že v pokladním místě eviduje tržby v běžném režimu.
 • při využití přepravní společnosti Messenger a Zásilkovna v hotovosti, kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, nebo online platební kartou.
 1. Daňový doklad/fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a odešle jej v balení společně se zbožím, popř. na emailovou adresu kupujícího.

Článek VI

Dodání a převzetí zboží, možnost odmítnout předání zboží 

 1. Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě na jeho náklady znovu odesláno. Objednané zboží prodávající doručuje dle velikosti a váhy prostřednictvím smluvních přepravních služeb (dále jen „Provozovatel přepravních služeb“).
 2. Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány bezodkladně, obvykle do dvou až deseti pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn prodávajícím. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na uvedenou adresu (dle výběru způsobu dodání zboží).
 3. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu). Účtenka je kupujícímu přiložena k zásilce se zbožím. Kupující výslovně souhlasí s tím, že volbu způsobu vystavení účtenky učiní prodávající, jakož i s případnou elektronickou formou účtenky.
 4. Při osobním převzetí zboží v prodejně prodávajícího Kotlářská 667/32, 602 00, Brno-Veveří, nebo při osobním převzetí zboží od provozovatele přepravních služeb. Musí být zájmem kupujícího pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uvede tuto informaci do předávajícího protokolu provozovatele přepravní služby. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Dopravu zboží prodávající zajišťuje prostřednictvím provozovatelů přepravních služeb po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží se rozlišují podle zvoleného způsobu. Náklady na dopravu zboží může zcela nebo částečně v odůvodněných případech (zejména při objednávkách s celkovou kupní cenou vyšší než 5. 000 Kč, pokud nebude celkový počet zboží, nebo jeho celková hmotnost přesahovat obvyklou výši), uhradit prodávající namísto kupujícího, o čemž bude kupujícího informovat v potvrzení objednávky.
 6. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let bude na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje, včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věk 18 let. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb balík předá kupujícímu jen v případě, že dovršení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu, nebo jiného dokladu totožnosti s tím, že bude opsáno číslo příslušného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu balík obsahující zboží nebude předán a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.
 7. Způsob dopravy zboží v České republice, jako i cenu za dopravu kupující vidí v rozhraní internetového obchodu v procesu vytváření objednávky.

Článek VII

Odstoupení od kupní smlouvy 

 1. V souladu s § 1829 odst.1 OZ má kupující/spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 2. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 3. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 4. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 5. V případě, že se kupující/spotřebitel rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, a dodrží uvedené podmínky v 4 Článku VII těchto VOP, bude mu vrácena kupní cena.
 6. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) OZ v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li
 7. o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou a v souladu § 1832 odst. 3 OZ podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g)“.
 8. Ve smyslu § 1829 odst. 2 v případě, že spotřebitel nebyl poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) OZ, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odst. 1. Článku VII těchto VOP. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.
 9. Podmínky pro uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy:
 • Nejpozději čtrnáctý (14.) den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího odstoupit od kupní smlouvy;
 • Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy má kupující k dispozici ke stažení zde;
 • kupující vyplněný formulář zašle emailem na info@kvalitnipiti.cz a následně takto vyplněný formulář též přiloží ke zboží, které bude vráceno prodávajícímu;
 • kupující zboží doručí zpět na své náklady prodávajícímu na adresu prodejny Kotlářská 667/32, 602 00, Brno-Veveří, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy;
 • zboží, které bude kupující odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy, nebude nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní (např. bez příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a bude vráceno s kopií dokladu o koupi (prodávající doporučuje zboží pojistit proti poškození);
 • byla-li snížena hodnota zboží (zboží není kompletní nebo bylo poškozeno), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.
 1. Za splnění podmínek uvedených v odst. 4 Článku VII těchto VOP bude kupujícímu vrácena jím uhrazená cena zboží, a to stejným způsobem, jako byla obdržena, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen kupujícímu vrátit jím uhrazenou cenu zboží, než mu kupující-spotřebitel předá (doručí) zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 2. Ve smyslu § 1837 OZ Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
 3. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 4. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 5. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 6. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 7. Odstoupit od smlouvy je oprávněn i prodávající, a to v případech že kupní smlouva byla uzavřená s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží, jak je uvedeno v 6 Článku III těchto VOP (tedy ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá) a pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci", nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se při předávání balíku obsahujícího zboží ukáže, že kupující nedovršil 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským průkazem), čímž dojde k porušení podmínek stanovených těmito VOP a ujednání kupní smlouvy.

Článek VIII

Řešení sporů 

 1. Spotřebitel má podle ust. § 20d Zákona č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.
 2. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spotřebitel spokojen se způsobem vybavení reklamace, nebo je přesvědčen, že prodávající porušil jeho práva. Žádost o nápravu je možné zaslat elektronickou poštou na info@kvalitnipiti.cz, nebo poštou na adresu sídla prodávajícího Kotlářská 266/3, 602 00, Šlapanice, Česká republika. Pokud prodávající na žádost odpoví zamítavě, nebo neodpoví ve lhůtě 30 dnů, ode dne odeslání předmětné žádosti, spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je přesně identifikován v odst. 2 Článku VIII těchto VOP.
 3. Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 Zákona č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon“), prodávající v tomto Článku VOP informuje spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ prodávaného výrobku věcně příslušný a kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, bližší informace kupující najde na webové stránce (coi.cz). Česká obchodní inspekce zajišťuje mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR, kterých cílem je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Mimosoudní řešení sporů je institut založený na hledání oboustranně přijatelné dohody stran sporu. Česká obchodní inspekce nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout, nebo strany sporu k dohodě donucovat. Institut ADR je založen na dohodě stran, může být efektivní zejména při řešení sporů se seriózními podnikateli, kterým záleží na korektních vztazích se svými zákazníky.
 1. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze spotřebitel, fyzická osoba, která jedná ve vztahu k podnikateli, ne v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V rámci institutu ADR nelze řešit spory mezi dvěma podnikateli, ani spory mezi nepodnikajícími osobami navzájem.
 2. Ve smyslu ust. § 20s Zákona je prodávající je povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění o zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu podle § 20r poskytnout České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu.
 3. Ve smyslu ust. § 20t Zákona mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů. Strany musí být bez zbytečného odkladu informovány o prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze očekávat, že bude mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ukončeno. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 4. Informace, týkající se i prav spotřebitelů v zemích Evropské unie nabízí Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, která nabízí především bezplatné informace a rady týkající se práv spotřebitelů, bezplatnou spolupráci a pomoc spotřebitelům při vyřizování jejich stížností na kvalitu zakoupených výrobků a služeb či na chování a jednání obchodníků také v ostatních členských zemích Evropské unie. Je členem Sítě evropského spotřebitelského centra (ECC-Net) v zemích EU, s ním při řešení výše uvedených případů spolupracuje. Všechny potřebné informace pro spotřebitele jsou k dispozici na webové stránce: https://evropskyspotrebitel.cz.

Článek IX

Osobní údaje kupujícího 

 1. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány prodávajícím, jako správcem osobních údajů.
 2. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je dobrovolné, avšak nezbytné pro účely založení účtu, vytvoření objednávky, uzavření kupní smlouvy, jakož i posílání informací kupujícímu od prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího.
 3. Podrobnější informace, které se týkají právního základu a ochrany osobních údajů, jsou přístupné pod odkazem Prohlášení o ochraně osobních údajů, dostupném na webové stránce internetového obchodu kvalitnipiti.cz.

Článek X

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Článek XI

Závěrečná ustanovení 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny ve Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na webové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.
 3. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek, poštou.
 4. Kupující zasláním objednávky stvrzujete, že se s těmito obchodními podmínkami se obeznámil a souhlasí s nimi.

Článek XII

Přílohy/formulář odstoupení od kupní smlouvy jako samostatní dokument 

 1. V případě, že jako kupující chcete využít své právo na odstoupení od smlouvy, může si stáhnout formulář ve formátu PDF nebo ve formátu WORD, každý formulář je dostupný pro kupujícího fyzickou osobu a formulář pro kupujícího právnickou osobu (odkaz ke stažení zde)
 2. Vyplněný formulář ve formátu WORD pošlete prostřednictvím e-mailové adresy info@kvalitinipiti.cz, formulář v tomto případě nepodpisujte.
 3. Vyplněný formulář ve formátu PDF můžete poslat poštou v listinné podobě, přímo na adresu sídla společnosti Kotlářská 266/3, 602 00, Brno, Česká republika, na obálku napište adresu přesně tak, jak je uvedena v tomto bodě Článku X těchto VOP a tento formulář podepište.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.9.2021.