Máte nějaký dotaz?

Kontaktujte nás na +420 792 319 721.
Po: 15:00 - 19:00, Út - Pá: 11:00 - 19:00, So: 10:00 - 14:00

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád internetového obchodu obchodní společnosti Kvalitní pití s. r. o.

 

OBSAH

 1. Obecná ustanovení
 2. Vymezení pojmů a jejich význam
 3. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží
 4. Odpovědnost za jakost a záruky za jakost
 5. Reklamační řízení
 6. Neoprávněná reklamace
 7. Závěrečná ustanovení
 8. Přílohy (Reklamační formulář, jako samostatný dokument)

 

Článek I

Obecná ustanovení 

 1. Tento Reklamační řád je vypracován pro internetový obchod umístěn na webové stránce kvalitnipiti.cz, který provozuje obchodní společnost Kvalitní pití s. r. o. se sídlem Kotlářská 266/3, 602 00, Brno, Česká republika, Identifikační číslo: 14242761, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 127346 (dále jako „prodávající“).
 2. Kontaktní osobou pro vyřizování reklamací je Patrik Lošťák, e-mail: reklamace@kvalitnipiti.cz. Reklamační řád je vypracován v souladu s ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník (dále jako „OZ“), v jeho aktuální časové verzi a Zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele (dále jako „Zákon“), v jeho aktuální časové verzi a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož se v době Zákonem určené k uplatnění práva z odpovědnosti za vady vyskytne vada (dále jen „reklamace“).
 3. Reklamační řád vypracoval prodávající identifikován v odst. 1 Článku I tohoto Reklamačního řádu za účelem poučení pro spotřebitele a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží koupeného od prodávajícího. Je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího.
 4. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 5. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.
 6. Záruka za jakost je dobrovolným prohlášením prodávajícího ohledně jakosti jím prodávaného zboží. Obdobné účinky má i údaj uvedený na obalu jím prodávaného zboží, který mohl být na věc vyznačen i jiným subjektem
 7. Ve smyslu ust. § 2113 OZ zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.
 8. Ve smyslu ust. § 2121 odst. 1 OZ nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.
 9. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném v objednávce, přechází na kupujícího

nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

 

Článek II

Vymezení pojmu a jejich význam 

 1. Jak je uvedeno v Článku II Všeobecných obchodních podmínek obchodní společnosti Kvalitní pití s. r. o. prodávající je provozovatelem internetového obchodu na webové stránce kvalitnipiti.cz .
 2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná.
 3. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatel je rovněž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání.
 4. Označovaní produktu se řídí požadavky na označování produktu, které stanoví předpisy Evropské unie a Zákon č. 321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (dále jako „Zákon o vinohradnictví a vinařství“).
 5. Záruční doba na prodávaná vína je 6 měsíců dle Zákona o vinohradnictví a vinařství. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo ode dne převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře).
 6. Zjevná vada je zejména porušený, poškozený obal, kupující ho shlédne už při přebírání zboží od provozovatele přepravních služeb a je oprávněn zboží nepřevzít. Kupující sepíše při dodávce zboží protokol o poškození zásilky. Kupující má nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího, nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího. Článek VI, odst. 4. Všeobecných obchodních podmínek.
 7. V případě, že kupující zásilku převezme zjevné vady zjistí po rozbalení zásilky, zásilka je neúplná, má mechanické vady, je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky se zbožím toto písemně oznámit prodávajícímu.
 8. Reklamace je kupujícím uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží, kterou se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Článek III

Odpovědnost prodávajícího za vady 

 1. Prodávající prodává zboží, které je bezpečné, a to ve smyslu ust. § 27 odst. 1 Zákona o vinohradnictví a vinařství.
 2. Kupující má právo, aby bylo dodáno zboží bez vad, tj. aby bylo dodáno zboží shodné s uzavřenou kupní smlouvou. měsíců od převzetí.
 3. Kupující je v souladu s § 2104 OZ povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitelem a je zjištěno poškození, vyhotoví se Protokol o poškození zboží a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu, nebo dodat nové zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat. Povinnost zkontrolovat zboží už při jeho převzetí stanovuje i 4. Článku VI Všeobecných obchodních podmínek.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že předává zboží dle smlouvy a bez vad, tedy v souladu s ustanovením § 2161 OZ.
 5. Prodávající dodává zboží nepoškozené, tj. v okamžiku zabalení je zboží bez poškození, tj. není prasklé ani deformované, nebo jinak poškozené. Pokud dojde k deformaci či prasknutí zboží, nebo jinému poškození, dochází k němu z důvodu nešetrné manipulace dopravcem, ačkoliv poškození nemusí být patrné na obalu balíku, dopravce je pojištěn proti tomuto poškození.
 6. Zjistí-li kupující, že zboží je poškozeno, je prasklé, deformované, nebo jinak zničené nebo, že je balík viditelně poškozený, kupující je povinen tuto vadu uplatnit do 48 hodin u dopravce, dle podmínek uvedených dopravcem a informovat o tomto prodávajícího.
 7. Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Prodávající odpovídá, že zboží je při převzetí bez vad. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 8. Pokud se vada týká pouze součásti zboží (poškozená krabice, ne obal zásilky jako takové krabice), může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 9. Ve smyslu ust. § 2170 OZ Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 10. Ve smyslu ust. Ô 2171 OZ má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu kupující má místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 11. Prodávající neodpovídá za vady pokud:
 • vada na zboží je v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny,
 • vada byla způsobena ze strany kupujícího nesprávným užíváním, skladováním, údržbou, zásahem kupujícího a nebo mechanickým poškozením,
 • vada vyplývá z povahy zboží a jeho obvyklé životnosti,
 • vada vznikla při porušení přepravního obalu, přesto, že zboží.

Článek IV

Odpovědnost za jakost a záruky za jakost 

 1. Odpovědnost za jakost při převzetí a záruky za jakost uplatní kupující v provozovně prodávajícího na adrese Kotlářská 667/32, 602 00, Brno-Veveří osobně, a nebo zboží doručí na adresu této provozovny. Při reklamaci použije Reklamační formulář, který je nedílnou součástí Reklamačního řádu, jako samostatný dokument, který si prodávající muže stáhnou ve formě WORD nebo PDF a tomto formuláři kupující uvede, jaká vada se na zboží vyskytuje, nebo jak se projevuje a jaké právo z vadného plnění si zvolil.
 2. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace, kromě situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec, nebo včas uskutečnit. Kupující může při podstatném porušení smlouvy volit z práva na dodání nového zboží, přiměřenou slevu, nebo na odstoupení od smlouvy, přičemž se řídi Článkem VII Všeobecných obchodních podmínek. Právo na dodání nového zboží bez vady, slevu z ceny zboží, nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 3. Záruční doba u zuživatelné věci a u věci podléhající rychlé zkáze je vyznačena na prodané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci. Po uplynutí této doby záruka za jakost zaniká.

Článek V

Reklamační řízení 

 1. Místem pro uplatnění reklamace je prodejna/provozovna kupujícího na adrese Kotlářská 667/32, 602 00, Brno-Veveří.
 2. Zboží lze doručit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Nezapomeňte si se sebou vzít vyplněný Reklamační formulář, který si ještě doma stáhnete ve formátu WORD nebo PDF. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
 3. Pro uznání reklamace je nutné odeslat zboží v originálním balení, se všemi součástmi (korek, krabičky, visačky a jiné).
 4. V případě zaslání postupujte podle instrukcí uvedených v Reklamačním formuláři. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, prodávající kupujícího vyzve k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno, dopravu hradí prodávající.
 5. Při reklamaci vady výrobku je prodávající oprávněn po spotřebiteli požadovat prokázání skutečnosti, že zboží koupil u prodávajícího, a to předložením dokladu o zakoupení zboží. tj. faktura, nebo účtenka, tak je uvedené v odst. 3 Článku VI. Všeobecných obchodních podmínek.
 6. Prodávající v souladu s ust. § 19 odst. 3 Zákona ochraně spotřebitele, nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 7. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. V případě, že reklamace není-li uplatněna osobně a zboží je zasíláno prodávajícímu, zašle prodávající takové potvrzení kupujícímu elektronicky na jeho vyžádání.
 8. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit (prodávající předá kupujícímu reklamační protokol), případně kupujícímu písemně sdělit důvody zamítnutí reklamace.
 9. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo může od smlouvy odstoupit.

Článek VI

Neoprávněná reklamace 

 1. V případě, že prodávající, nebo jím pověřený pracovník nezjistí oznámenou vadu kupujícím, nebo půjde o závadu nespadající do záruky, rozhodne o neoprávněné reklamaci, v tomto případě bude prodávající, nebo jím pověřený pracovník požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.
 2. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám a charakteru daného zboží, neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami, nebo vyšší mocí.
 3. Prodávající, nebo jím pověřený pracovník nemůže uznat reklamace vzniklé neodbornou manipulací, nebo špatným skladováním zboží, prodávající doporučuje víno skladovat na tmavém místě při teplotě do 14 °C a v poloze naležato, kdy nevysychá korek.

Článek VII

Závěrečná ustanovení 

 1. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Objednávku a uzavření kupní smlouvy podrobně stanovuje Článek III Všeobecných obchodních podmínek obchodní společnosti Spirit goods s. r. o.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto Reklamačního řádu. Reklamační řád je platný pro konkrétní smlouvu, upravující vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, vyplývající z uzavřené smlouvy na dálku výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace, bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího využitím webové stránky kvalitnipiti.cz.
 3. Tento Reklamační řád platí po celou dobu platnosti a účinnosti smluvního vztahu mezi smluvními stranami.
 4. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího neupravené v tomto Reklamačním řádu, se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy, Všeobecnými obchodními podmínkami a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky, upravujícími obchodní vztah mimo obchodní prostory prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce kvalitnipiti.cz.

Článek VII

Přílohy/Reklamační formulář

 1. V případě, že jako kupující chcete využít své na uplatněni reklamace, může si stáhnout formulář ve formátu PDF nebo ve formátu WORD, každý formulář je dostupný pro kupujícího fyzickou osobu a formulář pro kupujícího právnickou osobu.
 2. Vyplněný formulář ve formátu WORD zašlete prostřednictvím e-mailové adresy reklamace@kvalitnipiti.cz, formulář v tomto případě nepodepisujte.
 3. Vyplněný formulář ve formátu PDF můžete poslat poštou v listinné podobě, přímo na adresu sídla společnosti Kotlářská 266/3, 602 00, Brno, Česká republika, na obálku napište adresu přesně tak, jak je uvedena v odst. 1 Článku V tohoto Reklamačního řádu a tento formulář podepište.

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnost dne 28.4.2023.